پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

خفقان را دیگران پیشتر ها تست کرده اند،جواب عکس داده...

شما بهتر است برای ماندن به گزینه های دیگری فکر کنید...

مجاری قانونی که در کشور ما می گویند یعنی دقیقا کجای این کشور؟؟؟ 

نزدیک ترین مجاری که به ذهنمان می رسد کاربرد دفعی دارد تا جذبی،

امیدواریم این که شما می گویید شبیه آن که ما فکر میکنیم نباشد...

 این درزی که با دو تا کوک دندان موشی هم بسته می شد،

حالا شکافی شده که با وصله پینه هم رفو نمی شود...

به قول شاملو:

((مارا از مرگ می ترسانند انگار که زنده ایم...))

+اینها پهلوی کبیر و صغیر نیستند که با های و هویی جا بزنند و در بروند....

  • ۹۶/۱۰/۱۰
  • Omidreza