پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

همیشه فکر می کردم سربازی احتمالا باید آخرین موقعیت مکانی باشه

که مجبورم ساعت 5 صبح بلند شم و توی حالت خواب و گیجی تختم رو آنکادر کنم،

اما به قول بابا جان:

سربازی در برابر زندگی یه شوخی احمقانه است...

  • ۹۶/۱۰/۱۱
  • Omidreza