وقتی علی تمام مسیر تا محل کار با دوس دخترش تلفنی برای هم چرند میگن،

دوست دارم شیشه رو بدم پایین و با لگد از ماشین بیرونش کنم،

بعد یه آهنگ بیکلام ملایم پلی کنم و تا مقصد یه نخ مارلبرو دود کنم...