خدایا

این دلتنگی های ما را هیچ بارانی آرام نمیکند،

فکری کن

اشک ما طعنه میزند به باران رحمتت . . .