پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

Nothing

۳۰ دی ۹۶

به قول هدایت:

میخواهم هفتاد سال سیاه هم نخوانند...

حس رهایی بهترین حس دنیاست... لبخند

  • ۹۶/۱۰/۳۰
  • Omidreza