پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

انکار

۱۲ بهمن ۹۶

از دردی که می کشید فهمید نمرده است...

  • ۹۶/۱۱/۱۲
  • Omidreza