پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

شب دوازدهم

۱۸ بهمن ۹۶

عشق چیست؟دمی دیگر نیست

شادی این دم،خنده ی این دم است

((نقد فردای جهان را که ضامن خواهد شد؟))

درنگ مکن،مجال اندکی باقیست

بیا و با لب شیرین دوازده بارم ببوس

جوانی نمی پاید.

(شکسپیر_نمایشنامه ی شب دوازدهم)

  • ۹۶/۱۱/۱۸
  • Omidreza