پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

شب دوازدهم

۱۸ بهمن ۹۶

عشق چیست؟دمی دیگر نیست

شادی این دم،خنده ی این دم است

((نقد فردای جهان را که ضامن خواهد شد؟))

درنگ مکن،مجال اندکی باقیست

بیا و با لب شیرین دوازده بارم ببوس

جوانی نمی پاید.

(شکسپیر_نمایشنامه ی شب دوازدهم)

  • ۹۶/۱۱/۱۸
  • Omidreza