پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

طبلی در گلیم

۸ اسفند ۹۶

کودک‌آسا ای که با هر وعده شادانت کنند

چشم خواب‌آلوده بگشا تا چه بر جانت کنند

در سیاست کار این یغماگران بازیچه نیست

گرچه از بازیچه هردم گوی چوگانت کنند

صبحدم گر سینه بسپاری بدان رگبار تیر

شامگاهان چاره‌ای از بهر بهتانت کنند

استخوان از خوان سلاخان بزم‌آرا مخور

گرچه زان افسون خوش بر سفره مهمانت کنند

رزق مردان چون سگان در بند آن دم‌لابه نیست

دم مجنبان تا حذر از چنگ و دندانت کنند

باجگیری کن بدان سرپنجه چون غرنده شیر

ورنه با هر لقمه شرم‌آلود احسانت کنند

کس در اینجا روی عزت از وطن‌خواهی ندید

عزت آن باشد که حلق‌آویز ایوانت کنند

گر به آزادی نداری تاب این پشمین ‌پلاس

چاکری کن تا که اطلس‌پوش سلطانت کنند

از خموشان مجلسی داریم و زیبا مجلسی

لیک اگر تحسین شه گویی سخنرانت کنند

نقش امنیت در این وحشت‌سرا دانی که چیست؟

آنکه تا حرفی بجا گفتی به زندانت کنند

گر نداری تاب تاول از تطاول دم مزن

ورنه خاموش از قفا با آب جوشانت کنند

خانه‌ها بر نام انصاف است و داد از خانه گم

داد گرگی زن که تا بر گله چوپانت کنند

رشته‌ها بر کاخ این نوشیروان جنبد ولی

تا در آن دستی زنی زنجیر و پالانت کنند
((فریدون توللی))
  • ۹۶/۱۲/۰۸
  • Omidreza