پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

بعد از 2 سال بلاخره تموم شد...

امروز ((بله برون)) علی بود...

مبارک باشه و امیدوارم کنار کسی که به خاطرش حاضر شد دور خانواده اش رو

خط بکشه خوشبخت بشه...

البته بیشتر از اون امیدوارم ((آبجی مریم)) قدر این قلب بزرگ علی رو بدونِ...

من اما...

تنها نقشی که قسمت نبود تا حالا بر عهده بگیرم نصیبم شد...

من شدم بزرگتر آقای داماد(خودش دو سال از من بزرگتره) و تنها کسی که همراهش...

سخت بود اما آخر مجلس فهمیدم که همه ی نظرات در موردم عوض شده...

یه جوری حرف می زدم که انگار اون دو تا پسر و یه دختر که توی خانواده ی خودمون 

ازدواج کردن رو نه بابام که من سر و سامون دادم...

وقتی صحبت میکردم صدا از هیچکس در نمی اومد،

حتی بچه های کوچیک چنان با شک بهم نگاه می کردند و انگار تو دلشون می گفتند 

این کیه که باعث شده همه ساکت بشینن و به حرفاش گوش بدن؟

حتمن از اون آدم بزرگ مُهما ست، مثلن یه پلیس ،دکتر شایدم یه معلم باشه...

نُخاله هم تو جمع بود از همونا که توی همه ی مجالس بله برون و خواستگاری هست

و به جای مادر عروس دنبال شیربها می گرده اما یه جوری محترمانه کاری کردم که

چفت کرد و نشست سر جاش...

 با اجازه ی بزرگتر های مجلس قباله رو هم خودم نوشتم،

خوندم،

بله ی عروس خانوم رو گرفتم،

بعدم یکی یکی امضا ها رو جمع کردم...

عروس،

داماد،

شاهد ها،

و نفر آخر که خودم امضا کردم...

یاد جمله ی دختر عمم  که سال ها قبل تر وقتی موقع گریه کردن

بغلش کرده بودم بهم گفته بود افتادم:

تو بغلت آرومم...تو خوب بلدی برای بقیه بهترین باشی اما برای خودت...

وقتی از خونه زدم بیرون و سوار ماشین شدم هنوز باور نمی کردم 

یه مجلس خواستگاری رو از سر گذروندم اونم نه به عنوان داماد،

که به جای بزرگتر داماد...

+

96/12/18 تاریخ عقد،

خوشبخت بشین.

  • ۹۶/۱۲/۱۱
  • Omidreza