پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

من به اون دستای ظریف و موهای بلند و قلب مهربون...

تو به شونه های پهن و صدای بم و طبع مغرور...

اگر خودخواهی بذاره چقدر خوشبختیم...

  • ۹۶/۱۲/۱۴
  • Omidreza