پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

چه فایده؟

۲۰ اسفند ۹۶

هیچ پزشکی از حدود سی یا چهل نفری که به آنها مراجعه کردم

هیچ پزشکی این خستگی بی پایان را نشناخت یا نتوانست درمان کند،

چون ظاهرا هیچ یک از آنها تا سرچشمه،تا علت عمیق این بیماری نرفت.

من خودم،بهتر و بهتر از قبل،میدانم علت این بی رمقی چیست:شک است،

سوالِ ابدیِ ((چه فایده)) است که از آغاز،در ذهن من ریشه دوانیده،

که نمیتوانم بیرونش کنم.

آه اگر ((چه فایده)) در ذهن من جوانه نزده بود،بعد نروییده بود،

بعد همه چیز را نپوشانده بود،گیاهان دیگر را خفه نکرده بود،

به قول معروف من آدم دیگری می بودم.

همین علف هرز است که آبی را که برای گیاهانِ مفیدِ دیگر بوده به خود کشیده،

که نگذاشته بشکفند،که به جای آنها شکفته است.

((اوژن یونسکو _ پاره یادداشت ها))

  • ۹۶/۱۲/۲۰
  • Omidreza